Algemene voorwaarden Voetbalgok

Home » Algemene voorwaarden Voetbalgok

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Voetbalgok. In eerste instantie wijst Voetbalgok alle
Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene
Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u zich geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene
Voorwaarden weergegeven.

1. Informatie over Voetbalgok

Bij Voetbalgok wordt informatie verstrekt over voetbalweddenschappen, de online aanbieders van
sportweddenschappen en alles wat hier relevant aan is. Tevens is Voetbalgok goedgekeurd door een
onderzoeksteam van de Gambling Portal Webmasters Association (GPWA).

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden van Voetbalgok? Aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen via: info@voetbalgok.be.

2. Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Voetbalgok: Voetbalgok, zoals weergegeven in artikel 1, wordt tevens aangemerkt als zijnde
  ‘Eigenaar’;
 • Gebruiker/bezoeker: iedere persoon welke gebruikmaakt van de mogelijkheden van Voetbalgok, zoals
  deze beschikbaar gesteld op de website van Voetbalgok;
 • Platform: De website of social media accounts van Voetbalgok, waar Content wordt geplaatst.
 • Gebruik website: het gebruik van de diensten beschikbaar op de website van Voetbalgok, waaronder,
  maar niet uitsluitend; het gebruiken van het Voetbalgok Platform en het plaatsen van reacties.
 • Content: Alle aanwezige inhoud op de website van Voetbalgok, van welke aard dan ook.
 • Partij(en): (rechts)persoon welke onderhavig is aan deze Algemene Voorwaarden of enig andere vorm
  van Overeenkomsten tussen Voetbalgok en Gebruiker;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, digitale communicatie valt
  tevens onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Voetbalgok zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Voetbalgok en Gebruiker, waarop Voetbalgok deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Algemene Voorwaarden van ieder andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Voetbalgok niet van toepassing.
 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Voetbalgok en Gebruiker.

4. Gebruik van Voetbalgok website/platform

 1. Voetbalgok biedt via de website een Platform aan Gebruiker voor het volgende gebruik:

a. Het lezen en delen van Content beschikbaar op het Platform.
b. Het gebruik maken van forums en hieraan gerelateerde Content.
c. Het deelnemen aan forums, door middel van het zelf plaatsen van reacties

2. Alleen administrators van Voetbalgok hebben het recht om Content te plaatsen.

 1. Gebruikers dienen 18+ te zijn om gebruik te maken van het Platform van Voetbalgok.
 2. Indien een Gebruiker niet de minimale leeftijd van 18 jaren blijkt te hebben, staat het Voetbalgok vrij
  om zonder vermelding reacties van de Gebruiker te verwijderen en/of toegang tot het Platform te
  weigeren.
 3. Gebruiker dient zich altijd te conformeren aan de door Voetbalgok gestelde richtlijnen. Deze
  richtlijnen hebben onder andere, maar niet uitsluitend, betrekking op taalgebruik, het vermelden van
  onwaarheden, commerciële inhoud, spam, strafbare feiten en het behouden van een algemeen
  gemoedelijke sfeer.
 4. Beoordeling van de schending van richtlijnen staat geheel aan de zijde van Voetbalgok.
 5. Gebruikers van het Platform van Voetbalgok kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van
  Content, forums, nieuwsberichten en artikelen in welke vorm dan ook.
 6. Enige vorm van (spel)tips gegeven op het Platform van Voetbalgok garanderen nooit enige vorm van
  succes, door gebruik van de tip in de praktijk. Voetbalgok is niet aansprakelijk voor enige vorm van
  (financiële) schade door het gebruiken van strategieën en tips weergegeven op het Platform van
  Voetbalgok. Zie artikel 6 voor meer informatie over aansprakelijkheid.
 7. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het Voetbalgok Platform.
 8. Voetbalgok biedt onder geen enkele voorwaarden middelen tot het spelen van kansspelen/de
  mogelijkheid tot online gokken aan op het Platform. Het Platform is enkel bedoeld ter
  informatieverstrekking over, dan wel aanprijzing van kansspelen, bookmakers of andersoortige
  kansspelaanbieders.
 9. Enige verwijzingen welke hun plaats vinden in de Content van Voetbalgok, zijn uitsluitend naar
  bookmakers/kansspelaanbieders welke over een licentie van de Belgische Kansspelcommissie
  beschikken.

5. Content

 1. Het staat Voetbalgok te allen tijde vrij om zelf Content te plaatsen op het Platform of social media.
 2. Beoordeling van de geschiktheid van de Content is aan de zijde van Voetbalgok.
 3. Het is voor Gebruiker niet mogelijk om zelf Content op het Platform van Voetbalgok te plaatsen,
  anders dan het plaatsen van een reactie.
 4. Content geplaatst op het Platform van Voetbalgok kan promotionele inhoud bevatten, ter aanprijzing
  van bookmakers/kansspelaanbieders.
 5. Inhoud van de Content wordt altijd opgesteld aan de hand van de eigen inzichten van Voetbalgok.
 6. Indien een Partij het niet eens is met de geplaatste inhoud kan deze hierover contact opnemen met
  Voetbalgok. Zie artikel 8 voor meer informatie over klachten.

6. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid
  als gevolg van opzet of grove schuld) van Voetbalgok en – indien deze zich
  mocht voordoen haar bestuurders en werknemers – is beperkt tot het bedrag dat op de factuur
  vermeld staat.
 2. Indien Voetbalgok aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
  bepaling is geregeld.
 3. Indien Voetbalgok aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroepsen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Voetbalgok.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van werkzaamheden een gebeurtenis voordoet waarvoor Voetbalgok
  aansprakelijk blijkt te zijn, dan zal er niet meer worden uitgekeerd dan het maximum wat de door
  Voetbalgok afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt.
 5. Ondanks het feit dat het Platform van Voetbalgok de Nederlandse taal als voertaal kent, is deze ten zeerste niet gericht tegenover de Nederlandse markt. In alle gevallen wijst Voetbalgok elke vorm van aansprakelijkheid van de hand, welke voortkomt uit gebruik van het Platform binnen het Nederlandse rechtsgebied.

6. Voetbalgok kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade welke Gebruiker lijdt door enige
vorm van uitvoering van activiteiten welke niet volgens de in een bepaald geografisch gebied
geldende wet- en regelgeving is. Dit geldt tevens voor schade ontstaan door enige vorm van
conflicten of complicaties door deze wet- en regelgeving.

 1. Voetbalgok is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
  en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
  voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Voetbalgok aan
  de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Voetbalgok toegerekend kunnen
  worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
  Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
  deze Algemene Voorwaarden.
 3. Voetbalgok is niet aansprakelijk voor enig geleden schade in welke vorm dan ook (financieel of
  anders) door het deelnemen aan activiteiten, zoals aangeboden door brokers en/of andersoortige
  kansspelaanbieders. Dit geldt tevens wanneer Gebruiker door middel van een verwijzing door
  Voetbalgok bij de Broker of kansspelaanbieder terecht is gekomen.
 4. Voetbalgok is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Gebruiker vrijwaart Voetbalgok tegen alle aanspraken van derden, en zal Voetbalgok de kosten
  vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van
  derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Voetbalgok verrichte werkzaamheden
  uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Gebruiker.
 6. In geen geval is Voetbalgok aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of
  Voetbalgok.
 7. Voetbalgok is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Gebruiker, enig andere
  (rechts)persoon of derde lijdt door vrij geplaatste Content, waarin enige vorm van uitingen worden
  gedaan over kansspelaanbieders, enig andere (rechts)persoon of derden.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
  wijten is aan opzet of grove schuld van Voetbalgok.

7. Auteursrechtelijke bepalingen

 1. Iedere vorm van Content welke wordt geplaatst door Voetbalgok op de website, social media of een
  andere vorm van media geniet automatisch auteursrechtelijke bescherming.
 2. Te allen tijde behoudt Voetbalgok het volledige zeggenschap over de geplaatste Content.
 3. Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op de geschreven/geplaatste Content alsmede de
  inhoud. Gebruiker kan Voetbalgok in geen geval dwingen of op een andere wijze ertoe zetten om de
  Content te verwijderen.
 4. Auteursrechten in verband met visuele Content ligt altijd bij Voetbalgok, indien deze door Voetbalgok
  zijn gemaakt. De auteursrechten voor visuele Content ligt niet bij Voetbalgok, indien er
  gebruikgemaakt is van creative common images. Deze afbeeldingen zijn door de
  auteursrechthebbende maker ter beschikking gesteld voor (vrij) gebruik aan derden.
 5. Voetbalgok staat het vrij om de door Gebruiker geplaatste reacties te wijzigen, zodat deze voldoen
  aan de door Voetbalgok gehanteerde richtlijnen.

8. Beleid bij klachten

 1. Indien Gebruiker een klacht heeft over de website, het Platform of enig ander kenmerk van
  Voetbalgok, dient deze de klacht te melden aan Voetbalgok.
 2. Gebruiker dient Voetbalgok altijd de gelegenheid te stellen om de klacht te beantwoorden en
  eventueel te herstellen. Per klacht wordt hiervoor tussen Partijen een redelijk termijn vastgesteld.
  Indien een melding bestaat uit meerdere klachten, wordt er voor elke klacht een passend termijn
  voor herstel bepaald.
 3. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor oplossing van de klacht is altijd aan de zijde van Voetbalgok.

9. Privacy en gegevens van Gebruikers

Voetbalgok conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie.

10. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Voetbalgok ten tijde van het aangaan van de
  Overeenkomst niet waren te voorzien, is Voetbalgok niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden
  worden onder meer aangemerkt: storing van systemen, gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van
  welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,
  epidemieën, pandemieën natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog,
  verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte
  ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren
  bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Voetbalgok heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te
  schorten dan wel te ontbinden.
 3. Indien Voetbalgok een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Gebruiker
  zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

11. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter
op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden
gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel
mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

12. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen
Partijen.

13. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de
bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen
indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen
zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

14. Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Gebruiker zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft
Voetbalgok het recht om te weigeren verdere Diensten voor Gebruiker uit te voeren, alsmede enige
vorm van links en andere aan Gebruiker aanverwante zaken te verwijderen, op te zeggen of op te
schorten.

15. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en Voetbalgok, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is
het Belgische recht van toepassing.

Heeft u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via
de onderstaande gegevens:

info@voetbalgok.be

Versie 2020

De Beste Bookmakers
4,5 rating
De eerste aanbieder van online sportweddenschappen in België. Bekend om haar prachtige website en grote aanbod.
4,0 rating
Dankzij Bet777 kan je door middel van livestreams gratis kijken naar de Serie A, de Eredivisie, de MLS, Roland Garros, de US Open, de Euroleague en nog zoveel meer!
4,8 rating
Bij Ladbrokes vind je interessante (meervoudige) weddenschappen aan erg voordelige noteringen. Dankzij deze extra boost kan je je winst proberen te maximaliseren.
3,8 rating
Unibet is de meest bekende aanbieder van voetbalweddenschappen in België. Ze nemen ook het voortouw in verantwoord wedden.
Voetbalgok
© Copyright 2021 Voetbalgok | Een website van Marketing10