Privacy verklaring

Home » Privacy verklaring

Inleiding Voetbalgok Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Voetbalgok. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige
informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail aan ons verzendt.
Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel
van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we u duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw
rechten met betrekking tot gegevensverwerking.


Wat doet Voetbalgok precies? Voetbalgok is het platform om alles te weten te komen over voetbal en gokken.
Bij Voetbalgok delen wij onze kennis over voetbal en voetbalweddenschappen met al onze bezoekers en volgers.
Daarbij is het onze missie om voetbalgokkers te verbinden op ons gezellige forum.


Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben we gekozen
voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er situaties waarin Voetbalgok uw persoonsgegevens dient te
verzamelen en te verwerken/gebruiken. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt
en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.


Voetbalgok neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en
verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018
van toepassing in België.


Heeft u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel
dan niet om direct contact met ons op te nemen: info@voetbalgok.be

Categorieën persoonsgegevens

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze bezoekers en gebruikers van
ons platform de best mogelijke ervaring te bieden. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een
natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen zijn:

 • Voornaam en achternaam;
 • (Persoonlijk) e-mailadres;

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Voetbalgok.

Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van
uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de
verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming, omdat het noodzakelijk is voor
de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Voetbalgok of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke
‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met
verschillende verwerkingsdoeleinden.

Er zijn een aantal doelen waar Voetbalgok uw persoonsgegevens voor verzamelt;

 1. Contact opnemen. Indien u op enige wijze contact hebt opgenomen met Voetbalgok, worden de door u opgegeven
  gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact.
 2. Gebruikmaken forum. Voor het lezen van de artikelen op ons forum worden geen gegevens verwerkt. Op het moment dat u
  wenst te reageren op een artikel, worden wel gegevens verwerkt. De gegevens die hierbij gevraagd
  worden zijn naam en e-mailadres. De naam die u plaatst hoeft niet uw echte naam te zijn, maar mag
  ook een andere (nickname) zijn. Het e-mailadres dat hiervoor wordt verwerkt, wordt niet op de
  website getoond. Uw reactie wordt eerst getoetst op taalgebruik en eventuele spam, voordat deze
  wordt geplaatst.
 3. Social media. Voetbalgok maakt gebruik van social media ter bevordering en marketing van het platform. Eenieder
  is vrij om social media te gebruiken en te reageren op de posts van Voetbalgok. Voetbalgok heeft geen
  zeggenschap over de privacyvoorwaarden van het desbetreffende social media platform. Gegevens
  die u hier achterlaat worden niet door Voetbalgok verwerkt, tenzij u gegevens achterlaat met het doel
  dat Voetbalgok u op een later moment of een andere manier contacteert.
 4. Doorverwijzingen. Op de website van Voetbalgok staan verschillende links, waarmee u doorverwezen wordt naar een
  online kansspelaanbieder. Voetbalgok verzamelt geen enkele gegevens, wanneer u op deze link klikt.
  Tevens kan Voetbalgok geen gegevens inzien die u zelf achterlaat bij de kansspelaanbieder.
 5. Boekhouding. Voetbalgok is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hierbij worden
  gegevens verwerkt die redelijkerwijs benodigd zijn tot het voldoen aan een gedegen boekhouding.

Periode van opslagoor gegevensverwerking

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van
persoonsgegevens is. Indien er voor een in hoofdstuk 3 genoemd doeleind geen gegevens worden verwerkt,
wordt hieronder geen termijn genoemd voor dat doeleind.

 1. Contact opnemen. Indien het contact niet leidt tot het verrichten van een dienst of werkzaamheden, worden de door u opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal 2 jaar bewaard.
 2. Gebruikmaken forum. Gegevens achtergelaten op het forum worden bewaard voor een termijn van 5 jaar.
 3. Social media. Voor gegevens verwerkt via social media, die verwerkt zijn voor een ander doeleind dan social media, wordt een opslagtermijn van 5 jaar gehanteerd. Indien de gegevens verwerkt zijn op social media en niet voor een andere doeleind zijn gebruikt, geldt het bewaartermijn van het social media platform.
 4. Boekhouding. Voor het voeren van een gedegen boekhouding dienen wij persoonsgegevens welke verbonden zijn aan financiële doeleinden te bewaren voor een termijn van minimaal 7 jaar, mogelijk te vermeerderen met 5 jaar voor de interne boekhouding.

Ontvangers van persoonsgegevens

Voetbalgok deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In
alle gevallen zal Voetbalgok zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving,
specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Om de beste service te garanderen vanuit Voetbalgok, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk
hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen
die persoonsgegevens van u kunnen ontvangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u kunnen ontvangen:

 • Webdesigner/hosting. Voor de ontwikkeling en hosting van de Voetbalgok website, maakt Voetbalgok gebruik van een
  externe partij. Deze externe partij gaat puur over het in werking houden van de website en kan geen
  andere gegevens inzien.
 • Belastingdienst/overheidsinstanties. Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde
  persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk
  verplicht zijn.
 • Analytics. Voor het gebruik van analytics of andere soortige werkzaamheden waarbij data wordt bijgehouden
  van onze website, maken wij gebruik van de diensten van Phoenix.

Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Voetbalgok. Deze
persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten,
zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Uw bezoek aan Voetbalgok wordt beschermd middels een HTTPS/SSL verbinding. Dit betekent dat uw
verbinding met Voetbalgok privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens uw
websitebezoek veilig blijven. U kunt zien of de internetpagina beveiligd is door middel van het slotje links in de
adresbalk.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons
gebruik hiervan. Hoewel we bij Voetbalgok op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken,
vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.

Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde hebt u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Voetbalgok zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan
middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om
dit te laten rectificeren door Voetbalgok.

Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Voetbalgok te verzoeken gegevens over te
dragen aan een andere partij.

Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U heeft in bepaalde gevallen het recht om Voetbalgok te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met
een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Voetbalgok uw persoonsgegevens
vernietigen:

 • Voetbalgok heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Voetbalgok de gegevens voor
  verzameld heeft.
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Voetbalgok om gebruik te maken van gegevens, maar
  trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken
  tegen direct marketing
  . Zijn uw belangen groter dan de belangen van Voetbalgok met betrekking tot
  verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen
  niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Voetbalgok uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te
  vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wanneer Voetbalgok een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Voetbalgok verplicht om
  uw gegevens te wissen.
 • Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 jaar bent en Voetbalgok uw gegevens via de website heeft
  verzameld, dan kunt u vragen aan Voetbalgok de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

Recht op het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als u vindt dat
Voetbalgok niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De
Gegevensbeschermingsautoriteit handelt deze klacht dan af.

Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct
marketing’.

Gebruikmaken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan info@voetbalgok.be is in de meeste gevallen voldoende om gebruik te maken van uw rechten.
Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw
identiteitsbewijs aan te leveren. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van
identiteitsachterhaling voldoende zijn.

Plichten

Voetbalgok verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw
persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan
Voetbalgok de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal
daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van onze privacyverklaring. Wij
maken wijzigingen altijd kenbaar via de Voetbalgok website.

Voetbalgok behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer
Voetbalgok dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of wanneer het gaat om
eigendom of het beschermen van Voetbalgok. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te
respecteren.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande
gegevens:

info@voetbalgok

Versie 2020

Voetbalgok
© Copyright 2021 Voetbalgok | Een website van Marketing10